Gå videre til innholdet

Gratis frakt | Betal med

  Generelle vilkår og betingelser

  Generelle vilkår og betingelser
  1 Definisjon og omfang
  1.1 I de generelle vilkårene og betingelsene skal følgende vilkår ha følgende betydning:

  (a) Tilbud: produktene som tilbys av agenten;
  b) Alle transaksjoner skjer i samsvar med lov i Hong Kong. Disse bruksvilkårene og eventuelle separate avtaler som vi gir deg tjenester gjennom, skal styres av og tolkes i samsvar med lov i Hong Kong.
  Noliva®s kundeservice kan nås på:
  - E-post: support@noliva.no
  d) Angrefrist: den perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
  e) Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller virksomhet og som inngår en fjernavtale med en agent;
  (f) dropshipping betyr at kunden legger inn en bestilling via nettsiden, hvor agenten får fullmakt til å opptre som mellommann og derfor ikke på agentens regning og risiko, for å inngå en kontrakt mellom kunden og leverandøren for ett eller flere produkter, og hvorved betaling i henhold til kontrakten gjøres av agenten og leverandøren leverer produktet direkte til kunden;
  (g) «skjema»: angreskjemaet som leverandøren gir til en forbruker som ønsker å utøve sin angrerett i samsvar med vedlegget til vilkårene og betingelsene;
  h) «angrerett»: muligheten for forbrukeren til å si opp kontrakten innen angrefristen;
  (i) «kjøper» betyr personen som en kontrakt er inngått med på vegne av leverandøren
  (j) «leverandør» betyr leverandøren av et produkt
  (k) «kontrakt»: en avtale om å kjøpe produkter, inngått eller skal inngås mellom kjøperen og leverandøren gjennom en agent, som innebærer eksklusiv bruk av ett eller flere midler for fjernkommunikasjon for inngåelse av kontrakten
  (l) "produkt" betyr et produkt som tilbys av leverandøren via nettstedet ved hjelp av dropshipping;
  (m) "skriftlig" betyr all digital kommunikasjon ved hjelp av skrevne tegn som kan lagres på et varig medium, og metoden som skal brukes kan bestemmes av Agenten;

  1.2 De generelle vilkårene og betingelsene skal gjelde for hvert tilbud, ordre og avtale fra Agenten, inkludert eventuelle endringer eller modifikasjoner av disse og eventuelle påfølgende avtaler.

  1.3 Anvendeligheten av eventuelle generelle eller (kjøps)betingelser for kjøperen av agenten er uttrykkelig avvist.

  1.4 De generelle vilkårene og betingelsene er utarbeidet på tysk og på følgende andre språk: nederlandsk og dansk. I tilfelle motstrid mellom de tyske og andre språkversjonene av de generelle vilkårene og betingelsene, skal den nederlandske versjonen av de generelle vilkårene være bindende.

  1.5 Artiklene 11.5, 11.6, 12, 13 og 14 i de generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun for forbrukere.

  1.6 Hvis en eller flere bestemmelser i de generelle vilkårene og betingelsene til enhver tid skulle være helt eller delvis ugyldige eller ugyldige, vil avtalen og disse generelle vilkårene ellers forbli i kraft og den aktuelle bestemmelsen erstattes uten opphold med en bestemmelse som i gjensidig samråd tilnærmer betydningen og formålet med den opprinnelige bestemmelsen så nært som mulig.

   

  2 Direkte forsendelse
  2.1 Detaljene til leverandøren er oppført på nettstedet.

  2.2 Hvis leverandøren ikke er lokalisert i Nederland, vil det bestilte produktet bli registrert i kjøperens navn. Alle tilleggskostnader, slik som merverdiavgift, klareringsgebyrer og andre offentlige avgifter, skal bæres av kjøperen.

  2.3 Prisene oppgitt i tilbudet er eksklusiv merverdiavgift og andre offentlige avgifter og eksklusiv frakt og eventuelle transport- og emballasjekostnader, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

  2.4 Betaling av bestillingen vil bli håndtert av en agent, hvorved agenten vil betale leverandøren på vegne av kjøperen.

  2.5 Forskjellen i kostnad mellom beløpet som betales av kunden for bestillingen og beløpet som agenten har betalt til leverandøren vil ikke være den samme og vil bli betraktet som et gebyr for tjenestene som tilbys av agenten.


  3 Sitat
  3.1 Ethvert tilbud fra en agent skal ha en begrenset gyldighet, dvs. inntil et produkt ikke lenger er på lager eller ikke lenger er tilgjengelig fra leverandøren ("utsolgt") eller ikke lenger kan bestilles via nettstedet.

  3.2 Dersom tilbud gis på visse vilkår, skal dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.

  3.3 Hvert tilbud er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre tilbudet når som helst.

  3.4 Hvert tilbud inneholder en fullstendig beskrivelse av Produktene, som er så nøyaktig som mulig, for å gjøre det mulig for kjøperen å foreta en riktig vurdering. Bilder av produktene er en troverdig representasjon av et produkt. Agenten kan ikke garantere at fargene som er avbildet vil samsvare nøyaktig med de sanne fargene til et produkt. Når kjøperen legger inn en bestilling, kan kjøperen vurdere produktet, dets bilde og beskrivelse i samsvar med ovenstående.

  3.5 Alle bilder og beskrivelser av et Produkt er veiledende og kan ikke gi opphav til kompensasjon eller oppsigelse av Kontrakten ved unøyaktigheter og/eller avvik, med mindre de avviker fra Produktets vesentlige egenskaper i en slik grad at det er faktisk et annet produkt enn det som kjøperen hadde til hensikt å bestille.

  3.6 Et tilbud som Kjøper med rimelighet kunne ha forventet, burde ha forstått eller burde ha vært forventet å inneholde en åpenbar feil trenger ikke følges av Kjøper. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra en slik feil eller feil.

   

  4 Avtale
  4.1 Med forbehold om bestemmelsene i artikkel 4.5, anses en avtale å ha blitt inngått på tidspunktet for aksept fra Kjøperen av Tilbudet og bestillingen og overholdelse av betingelsene som er angitt.

  4.2 Avtalen inngås på nederlandsk, med mindre agenten også tilbyr de generelle vilkårene og vilkårene og videre kommunikasjon via nettstedet på et annet språk. I sistnevnte tilfelle kan avtalen også inngås på et språk etter kjøperens valg, og kjøperen kan også kommunisere med agenten på det språket.

  4.3 Dersom Kjøper aksepterer tilbudet elektronisk, vil Agenten umiddelbart bekrefte mottak av aksepten elektronisk, som følge av at Avtalen vil bli inngått. Så lenge mottak av aksept ikke er bekreftet av Agent, kan Kjøper oppløse avtalen.

  4.4 Agenten vil ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sørge for et sikkert miljø. Agenten skal iverksette passende sikkerhetstiltak dersom kjøper kan betale elektronisk.

  4.5. Agenten kan få informasjon om kjøperen er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser og om alt som kan ha betydning for en forsvarlig avtaleinngåelse. Dersom fullmektigen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte aksept eller bestilling eller knytte spesielle vilkår til utførelsen.

  4.6. Kjøper skal sørge for at all informasjon som Agenten angir er nødvendig eller som Kjøper med rimelighet bør forstå er nødvendig for gjennomføring av avtalen, skal gjøres tilgjengelig for Agenten i tide. Dersom slik informasjon ikke gis til agenten i tide, skal agenten ha rett til å suspendere oppfyllelsen av avtalen og/eller belaste kjøperen for tilleggskostnadene som følge av forsinkelsen i henhold til agentens standardpriser.

  4.7 Agenten skal ikke holdes ansvarlig for noe tap, uansett art, som oppstår fordi agenten har basert seg på unøyaktige og/eller ufullstendige data gitt av kjøperen, med mindre agenten var klar over slik unøyaktighet eller ufullstendighet.

   

  5 Pris
  5.1 Prisene nevnt i Tilbudet er basert på kostnadsfaktorene som gjelder på tidspunktet for avtalens inngåelse, som import- og eksportavgifter, frakt- og lossekostnader, forsikring og eventuelle avgifter og avgifter. Eventuelle fordelaktige eller ufordelaktige forskjeller ved ankomst, avreise eller levering skal være til fordel eller ugunst for kjøperen.

  5.2 Prisene på tilbudene er med forbehold om trykk- og settefeil. Det aksepteres intet ansvar for følgene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er Leverandøren ikke forpliktet til å levere varen til feil pris.

  5.3. Et sammensatt tilbud forplikter ikke Handelsagenten til å levere deler av varene som inngår i tilbudet eller overslaget til en tilsvarende del av oppgitt pris.

  6 Samsvar og garanti
  6.1 Med forbehold om den relevante informasjonen i vilkårene, skal varene samsvare med avtalen, spesifikasjonene i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller nytte og lovbestemte krav og forskrifter som er gjeldende på datoen for avtalen.

  6.2 Representanten gjør oppmerksom på at enkelte produkter har en begrenset utløpsdato, som da vil fremgå av det aktuelle produktet. Kjøper må ta hensyn til denne utløpsdatoen, innen hvilken kvaliteten og sikkerheten til produktet kan garanteres i henhold til leverandørens garanti.

  6.3 Eventuelle defekte eller feilleverte produkter må rapporteres skriftlig til representanten innen fire (4) uker etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

  6.4 Agentens garantiperiode er den samme som produsentens garantiperiode. Agenten er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for individuell bruk av kjøperen, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

  6.5 I tilfelle av et garantikrav, vil agenten etter eget skjønn fortsette med utskifting eller reparasjon. Ved utskifting forplikter kjøper seg til å returnere den erstattede varen til Representanten.

  6.6 Garantien gjelder ikke hvis:

  (a) kjøperen har reparert de leverte produktene selv og/eller har utført arbeid på dem, eller har fått en tredjepart til å reparere og/eller utføre arbeid på dem
  (b) de leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt håndtert uforsiktig eller i strid med agentens anvisninger og/eller har blitt håndtert på emballasjen;
  (c) mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter utstedt eller skal utstedes av myndighetene angående arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

   

  7 Levering og ytelse
  7.1 Agenten skal behandle bestillinger på produkter med største forsiktighet.

  7.2 Leveringsstedet skal være adressen oppgitt av kjøperen til agenten ved bestillingen.

  7.3 Agenten vil videresende aksepterte bestillinger uten forsinkelser og få dem utført.

  7.4 Alle leveringstider er veiledende. Levering av produkter fra et annet land enn Tyskland kan ha lengre leveringstid enn det som er oppgitt på nettsiden. Denne tiden avhenger av leveringstiden til leverandøren. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra noen av de angitte tidspunktene.

  7.5 Dersom en bestilling ikke kan oppfylles, eller bare delvis, vil kjøperen bli informert innen 30 dager etter bestillingen.

  7.6 Leverandøren har rett til å levere varene i deler, med mindre annet er avtalt eller delleveransen ikke har noen selvstendig verdi. Entreprenøren vil ha rett til å fakturere de således leverte varer separat. Manglende overholdelse av frist gir ikke kjøper rett til erstatning.

  7.7 Leveringstidene nevnt på nettsiden er kun veiledende.

  7.8 Overskridelse av angitt leveringstid gir ikke kjøper rett til oppløsning eller erstatning, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

  7.9 I tilfelle oppløsning i samsvar med bestemmelsene i paragraf 3 i denne artikkelen, vil agenten refundere beløpet som er betalt av kjøperen så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

  7.10 Hvis det er umulig å levere et bestilt produkt, vil Agenten gjøre sitt ytterste for å levere et erstatningsprodukt. Senest ved levering vil det bli klart og forståelig rapportert at en erstatningsvare vil bli levert. Ved erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved en returforsendelse skal dekkes av agenten.

  7.11 Risikoen for skade på og/eller tap av produkter skal forbli hos Agenten inntil leveringstidspunktet til Kjøper eller en representant utpekt på forhånd og gjort kjent for Agenten, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Mottak av varer uten merknader på konnossementet/fakturaen skal anses som bevis på at emballasjen var i god stand på leveringstidspunktet.

  8 Betaling
  8.1 Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som kjøperen skylder i henhold til avtalen betales umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn.

  8.2 Kjøperen bør rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller oppgitt til agenten uten forsinkelse.

  8.3 Dersom kjøperen ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i tide, skal han, etter å ha blitt gjort oppmerksom på betalingsforsinkelsen fra agenten og etter at agenten har gitt kjøperen en rimelig frist til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, skylde den lovbestemte kommersielle renten av det fortsatt forfalte beløpet, og hvis kjøperen ikke er en forbruker, den lovfestede kommersielle renten og agenten har rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene som påløper av eller på vegne av agenten. Innkrevingskostnadene vil bli beregnet i samsvar med loven og vedtaket om erstatning for utenrettslige inkassokostnader.

   

  9 Krav til nettstedet og produktene
  9.1 Agenten er ikke ansvarlig for feil og/eller uregelmessigheter i funksjonaliteten til nettstedet. Agenten er ikke ansvarlig for funksjonsfeil eller utilgjengelighet på nettstedet av noen grunn.

  9.2 Agenten garanterer ikke korrekt og fullstendig overføring av innholdet i e-post eller annen digital kommunikasjon sendt av/på vegne av Agenten, og heller ikke rettidig mottakelse av dette.

  9.3 Alle krav fra Kjøper basert på mangler fra Leverandørens side faller bort dersom de ikke er gjort skriftlig kjent for Leverandøren innen ett (1) år etter at Kjøper ble kjent med eller med rimelighet kunne ha fått kjennskap til de forhold som den baserte sine påstander.

  9.4 Leverandøren avviser uttrykkelig alt ansvar og krav fra Kjøpere og tredjeparter som har lidd (fysisk) skade som følge av uforsiktig, feilaktig eller unødvendig bruk av Produktene. Produktene skal kun brukes i henhold til bruksanvisningen.

  9.5 Leverandøren anbefaler at Kjøper alltid leser og følger bruksanvisningen før bruk. Produktene skal oppbevares og brukes i henhold til bruksanvisningen.

  9.6 Eventuelle råd om bruk av produktene er av generell og uforpliktende karakter. Kjøperen må selv og på eget ansvar vurdere om et produkt passer for ham. Ved tvil om bruk av et produkt bør leverandør eller kjøpers lege kontaktes for å få en vurdering for bruk i et konkret tilfelle.

  9.7 Visse produkter, for eksempel svært små produkter, eksterne pleieprodukter og elektriske apparater, bør oppbevares utilgjengelig for små barn.

  9.8 Kommisjonæren råder kjøperen til enhver tid, men uansett i tilfelle av graviditet, amming, bruk av medisiner og i tvilstilfeller, overfølsomhet overfor noen av ingrediensene, å konsultere en ekspert om nødvendig før bruk av produkter som kosmetiske pleieprodukter etter å ha lest bruksanvisningen.

   

  10 Force Majeure
  10.1 Megler er ikke ansvarlig overfor kjøper dersom forpliktelsene etter avtalen ikke kan oppfylles som følge av force majeure. Force majeure betyr i alle fall:

  (a) force majeure fra selgerens side;
  (b) statlige tiltak og restriksjoner;
  (c) strømbrudd;
  (d) feil på Internett, datanettverk og telekommunikasjonsfasiliteter, for eksempel som følge av nettkriminalitet og hacking;
  e) naturkatastrofer;
  f) krig og terrorangrep;
  g) generelle transportproblemer og restriksjoner;
  (h) streik fra leverandører eller agenter; og
  (i) andre situasjoner utenfor agentens kontroll som midlertidig eller permanent forhindrer oppfyllelsen av forpliktelsene.

  10.2 Suspensjon av kontraktsforpliktelsene i perioden force majeure fortsetter. Hvis denne perioden overstiger to måneder, skal hver part ha rett til å si opp kontrakten uten noen forpliktelse til å kompensere den andre parten eller Agenten.

  10.3 I den grad agenten allerede delvis har oppfylt sine forpliktelser i henhold til avtalen på det tidspunkt force majeure inntrådte eller vil kunne oppfylle dem og i den grad det kan tillegges selvstendig verdi til den oppfylte henholdsvis den skal oppfylles, er agenten berettiget til å fakturere den oppfylte eller skal oppfylles separat. Kjøper plikter å betale denne fakturaen som om det var en egen avtale.

  11 Databeskyttelse
  11.1 Personopplysningene til Kjøperen vil bli inkludert i en database. Disse dataene vil primært brukes til å utføre kontrakten. På forespørsel kan Agenten sende Kjøper informasjon om sine produkter, for eksempel nyhetsbrev og tilbud. Kjøper kan når som helst protestere mot bruk av personopplysninger til direkte markedsføringsformål og/eller for å (fortsette å) motta (visse) markedsføringsinformasjon ved å sende en oppsigelsesforespørsel til Agenten.

  11.2 Kjøper samtykker til bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Kjøper erkjenner at til tross for alle rimelige sikkerhetstiltak iverksatt av agenten, er elektronisk kommunikasjon ikke sikker og kan bli fanget opp, tuklet med, infisert, forsinket eller feilrettet, inkludert virus og spamfiltre. En agent kan heller ikke gi absolutt sikkerhet mot uautorisert visning.

  11.3 Agenten skal iverksette passende tiltak for å sikre konfidensialitet og sikker lagring av (personlige) data.

  11.4 Innenfor rammen av gjennomføringen av avtalen kan (person)opplysninger også videreformidles til land utenfor EU, for eksempel til en leverandør i Kina, fordi ellers ikke kan avtalen mellom Kunden og Leverandøren gjennomføres og Leverandør kan ikke levere bestillingen til Kunden. Leverandøren vil imidlertid gi kontraktsmessige garantier i denne forbindelse.

  11.5 En Kjøper som er forbruker har rett til å skriftlig be om at Agenten får tilgang til og/eller (hvis aktuelt) korrigerer, endrer, sletter eller verifiserer personopplysningene som behandles av Agenten. En forespørsel om innsyn og/eller retting må rettes til Agentens ledelse. På kjøpers første forespørsel vil de registrerte personopplysningene bli gitt, rettet eller slettet.

  11.6 Personopplysningene til kjøperen som er forbruker vil ikke bli gitt til tredjeparter, med mindre agenten er forpliktet til å gjøre det av eller under gjeldende lover og regler eller det er nødvendig for gjennomføringen av avtalen.

  12 Forbrukere
  12.1 For forbrukere er de oppgitte prisene eksklusive merverdiavgift, avgifter og fraktkostnader.

  12.2 Før en avtale med en forbruker inngås, vil teksten til de generelle vilkårene og betingelsene gjøres tilgjengelig for forbrukeren (elektronisk) på en slik måte at den enkelt kan lagres av forbrukeren på en annen holdbar databærer. Dersom dette ikke er rimelig mulig, vil det før avtaleinngåelse angis hvor og hvordan de generelle betingelsene kan sees elektronisk og at de generelle betingelsene på forbrukerens anmodning sendes elektronisk eller på annen måte gratis.

  12.3 Til fordel for forbrukeren vil leverandøren gjøre følgende informasjon tilgjengelig via nettsiden, eller i det minste sørge for at denne informasjonen kan lagres på en tilgjengelig måte på et varig medium

  (a) vilkårene for og måten forbrukeren kan sende inn en klage på
  (b) vilkårene for og måten forbrukeren kan utøve sin angrerett på, eller en klar erklæring om at angreretten er utelukket
  (c) informasjon om garantier og ettersalgsservice; og skjemaet.
  12.4 For utøvelse av eventuelle juridiske rettigheter som forbrukeren måtte ha overfor leverandøren, kan forbrukeren henvende seg til en mellommann, forutsatt at dette er i samsvar med vilkårene og betingelsene.

  12.5 En garanti gitt av eller på vegne av agenten eller leverandøren påvirker ikke de juridiske rettighetene forbrukeren har mot agenten i henhold til avtalen.

  12.6 Hvis artikkel 7.5 er aktuelt, har kjøperen som er forbruker rett til å si opp Avtalen gratis for produkter som ikke er tilgjengelige eller ikke tilgjengelige innen rimelig tid.

  12.7 Formidleren kan avvike fra artikkel 8.3 til fordel for forbrukeren med hensyn til innkrevingskostnadene som skal belastes forbrukeren.

   

  13 Angrerett
  13.1 Ved kjøp av produkter har kjøper som er forbruker mulighet til å heve avtalen uten begrunnelse i 14 dager. Denne angrefristen starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt av forbrukeren på forhånd og gjort kjent for representanten.


  13.2 I angrefristen skal Forbrukeren håndtere Produktet og emballasjen med forsiktighet. Han skal kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil forbrukeren returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og, hvis rimelig mulig, i original stand og emballasje til agenten, i samsvar med rimelige instruksjoner gitt av agenten.

  13.3 Dersom forbrukeren ønsker å benytte sin angrerett, må han varsle agenten innen 14 dager etter mottak av produktet ved hjelp av skjemaet. Når forbrukeren har gitt beskjed om at han benytter angreretten, må han returnere produktet til agenten eller leverandøren innen 14 dager. Ved å gjøre dette må forbrukeren bevise at de leverte produktene ble returnert i tide.

  13.4 Hvis forbrukeren etter utløpet av periodene nevnt i artikkel 13.2 og 13.3 ikke har informert agenten om at han ønsker å benytte seg av angreretten eller ikke har returnert produktet til agenten, er kjøpet et faktum.

  13.5 Følgende produkter er ekskludert fra angreretten:

  (a) produkter som er tydelig av personlig natur;
  b) Produkter som ikke kan returneres på grunn av deres natur;
  c) Produkter som ødelegges eller eldes raskt;
  d) Produkter hvor prisen er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som representanten ikke har innflytelse på;
  e) lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvor forseglingen er brutt etter levering;
  (f) forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvis forsegling er brutt etter levering;
  g) produkter produsert etter forbrukerens spesifikasjoner på forbrukerens anmodning.

  14 Kostnader ved uttak
  14.1 Dersom en forbruker benytter sin angrerett, skal han bære kostnadene ved å returnere varene.

  14.2 Dersom en forbruker har betalt et beløp, vil formidleren refundere dette beløpet til forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter mottak av angreretten. For refusjonen vil samme betalingsmiddel bli brukt som ved kjøpet, med mindre forbrukeren uttrykkelig godtar et annet betalingsmiddel og mellommannen godtar dette. For å være berettiget til refusjon må produktet allerede være mottatt av agenten eller leverandøren, eller det må fremlegges avgjørende bevis på full retur.

  14.3 Ved skade på Produktet på grunn av uforsiktig bruk av Forbrukeren, vil Forbrukeren være ansvarlig for eventuell reduksjon i Produktets verdi.

   

  15 Klager og tvister
  15.1 Dersom Kjøper har en klage, må Kjøper gjøre dette skriftlig kjent for Agenten.

  15.2 En klage skal ikke suspendere forpliktelsene til kjøperen eller dennes agent med mindre agenten angir noe annet skriftlig.

  15.3 En reklamasjon angående oppfyllelse av Kontrakten må fremsettes skriftlig innen sju (7) dager etter at Kjøper har oppdaget manglene og med begrunnelse for reklamasjonen.

  15.4 En klage vil bli besvart av agent innen 14 dager etter mottak. Dersom en klage sannsynligvis vil ta lengre tid å behandle, vil klageren bli varslet innen 14 dager og informert om innen hvilket tidsrom klagen vil bli behandlet.

  15.5 En representant skal til enhver tid ha minst fire (4) uker på seg til å løse en klage i minnelighet. Etter denne perioden skal klagen anses som en tvist i henhold til artikkel 15.8.

  15.6 Hvis representanten erklærer en klage velbegrunnet, vil han erstatte eller reparere de leverte produktene etter eget skjønn gratis. Hvis en klage ikke kan løses ved gjensidig avtale, skal klagen anses som en tvist i henhold til artikkel 15.8.

  15.7 Hvis klageren er en forbruker, kan han/hun også kontakte et tvisteløsningsorgan via den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


  15.8 Alle tvister som oppstår fra eller relatert til avtalen eller som betingelsene gjelder for, vil være eksklusivt og uavhengig av bostedet til kjøperen eller en tredjepart, avgjort i henhold til nederlandsk lov, hvorved tingretten [Rotterdam] er eksklusivt kompetent, med mindre bestemmelser i ufravikelig lov erklærer en annen dommer kompetent.

  15.9 Anvendeligheten av Wien-salgskonvensjonen er utelukket.

  Vedlegg: Angrerettskjema
  Angrerettskjema (Hvis en forbruker ønsker å angre fra kjøpskontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det til oss på e-post).


  [Navn]

  [Adresse]

  [PC + plassering]


  Undertegnede trekker seg herved fra kontrakten for salg av følgende produkter:

  Bestilt: ______________ (sett inn dato)

  Stillingsnummer: ______________ (sett inn jobbnummer)

  Produkt mottatt: ______________ (sett inn dato)

  Forbrukernavn: ______________ (fyll inn navn)

  Forbrukeradresse: ______________ (fyll inn adresse)

  By for forbruker: ______________ (fyll ut by)

  E-post til forbruker: ______________ (fyll ut e-post)

  IBAN kontonummer: ______________ (fyll inn IBAN på forbrukerens navn)

  Forbrukerens signatur: ______________ (fyll ut signatur)

  Dato for innsending: ______________ (sett inn dato)

  Bestilt i dag, sendt i dag

  Flott kundeservice

  Ikke tilfredsstilt? Pengene dine tilbake!