Gå videre til innholdet

Gratis frakt | Betal med

  AGB

  Generelle forretningsbetingelser

  1 Definisjon og omfang

   1.1 I de generelle vilkårene og betingelsene har følgende begreper følgende betydning:

   a) Tilbud: produktene som tilbys av agenten;
   b) Alle transaksjoner skjer under nederlandsk lov.
   Noliva® kundeservice kan nås på:
   - E-post: support@noliva.no
   d) angrefrist: perioden hvor forbrukeren kan utøve sin angrerett;
   e) Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller virksomhet, som inngår en fjernavtale med en representant;
   f) Dropshipping: kjøperen legger inn en bestilling gjennom nettsiden, agenten mottar en bestilling og er autorisert til å opptre som mellommann og dermed ikke på bekostning og risiko for agenten, en avtale mellom kjøper og leverandør for en eller flere konkludere produkter og hvor betaling i henhold til avtalen er utført av agenten og leverandøren leverer produktet direkte til kjøperen;
   g) "Skjema" betyr angrerettskjemaet som Leverandøren gjør tilgjengelig for en Forbruker som ønsker å utøve sin angrerett, i samsvar med vedlegget til vilkårene;
   h) "angrerett" betyr muligheten for forbrukeren til å angre fra kontrakten innen angrefristen;
   i) "Kjøper" betyr personen som en kontrakt inngås med på vegne av leverandøren;
   j) leverandør: leverandøren av et produkt;
   k) "Avtale": en avtale som skal inngås eller inngås mellom kjøperen og leverandøren gjennom en agent for kjøp av produkter, der ett eller flere midler for fjernkommunikasjon brukes utelukkende for inngåelse av avtalen;
   l) Produkt: et produkt som Leverandøren tilbyr via Nettstedet i form av dropshipping;
   m) skriftlig: enhver digital kommunikasjon ved hjelp av tegn som kan registreres på et varig medium og hvor agenten kan bestemme metoden som skal brukes;
   n) Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkårene for forsendelse av varer fra Lottcommerce Limited. som representant.
   1.2 De generelle vilkårene og betingelsene gjelder for ethvert tilbud gitt av agenten, hver bestilling og enhver avtale, inkludert eventuelle tillegg eller endringer og eventuelle påfølgende avtaler.

   1.3 Anvendeligheten av generelle eller (kjøps)betingelser for agentens kjøper avvises uttrykkelig.

   1.4 De generelle vilkårene og betingelsene er utarbeidet på tysk og på følgende andre språk: nederlandsk og dansk. I tilfelle en motstrid mellom de tyske og andre språkversjonene av de generelle vilkårene, er den nederlandske versjonen av de generelle vilkårene bindende.

   1.5 Artikkel 11.5, 11.6, 12, 13 og 14 i vilkårene gjelder kun for forbrukere.

   1.6 Hvis en eller flere bestemmelser i de generelle vilkårene til enhver tid er ugyldige eller ugyldige, helt eller delvis, vil kontrakten og disse generelle vilkårene ellers forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen vil umiddelbart bli erstattet av en bestemmelse som etter gjensidig avtale svarer til ånden og formålet, kommer så nær den opprinnelige bestemmelsen som mulig.

    

   2 Direkte frakt

   2.1 Detaljene til leverandøren er oppført på nettstedet.

   2.2 Hvis leverandøren ikke er basert i Nederland, vil det bestilte produktet bli registrert i kjøperens navn. Alle tilleggskostnader, som moms, fortollingskostnader og andre offentlige avgifter er kjøpers ansvar.

   2.3 Prisene som er oppgitt i tilbudet inkluderer ikke merverdiavgift og andre offentlige avgifter og inkluderer ikke frakt og eventuelle transport- og emballasjekostnader, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

   2.4 Betaling for bestillingen vil bli behandlet av en agent, agenten betaler leverandøren på vegne av kjøperen.

   2.5 Forskjellen i honorarer mellom beløpet kjøperen har betalt for bestillingen og beløpet som agenten har betalt til leverandøren er ikke lik og anses som kompensasjon for tjenestene som agenten yter.


   3 By på

   3.1 Hvert agenttilbud har en begrenset gyldighetsperiode, dvs. inntil et produkt ikke lenger er på lager eller ikke lenger tilgjengelig fra leverandøren ("utsolgt") eller ikke lenger kan bestilles via nettstedet.

   3.2 Dersom et tilbud gis på visse vilkår, vil dette være uttrykkelig nevnt i tilbudet.

   3.3 Ethvert tilbud er uforpliktende. Entreprenøren har rett til å endre tilbudet når som helst.

   3.4 Hvert tilbud inneholder en fullstendig og så nøyaktig som mulig beskrivelse av produktene for å gjøre det mulig for kjøperen å foreta en korrekt vurdering. Bilder av produktene er en sann representasjon av et produkt. Agenten kan ikke garantere at fargene som vises nøyaktig samsvarer med de virkelige fargene på et produkt. Når kjøper legger inn en bestilling, kan kjøper bedømme produktet, bildet og beskrivelsen av produktet i henhold til ovenstående.

   3.5 Alle bilder og beskrivelser av et produkt er veiledende og kan i tilfelle unøyaktigheter og/eller avvik ikke være grunnlag for kompensasjon eller oppsigelse av kontrakten, med mindre de representerer avvik fra produktets vesentlige egenskaper i en slik grad at det faktisk er et annet produkt enn det kjøperen hadde tenkt å bestille.

   3.6 Et tilbud som kjøperen med rimelighet kunne ha forventet, burde ha forstått eller burde ha forstått at det er en åpenbar feil ved tilbudet, trenger ikke handles av kjøperen. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra en slik feil eller feil.

   4 Avtale

   4.1 Med forbehold om bestemmelsene i artikkel 4.5, skal en avtale anses å være inngått i det øyeblikket kjøperen aksepterer tilbudet og legger inn bestillingen og de fastsatte betingelsene er overholdt.

   4.2 Avtalen inngås på nederlandsk, med mindre agenten også tilbyr vilkårene og videre kommunikasjon via nettstedet på et annet språk. I sistnevnte tilfelle kan avtalen også inngås på et språk etter kjøpers valg, og kjøper kan også kommunisere med representanten på dette språket.

   4.3 Dersom Kjøper aksepterer tilbudet elektronisk, vil eiendomsmegler umiddelbart bekrefte mottak av den elektroniske aksepten, som avslutter Avtalen. Så lenge mottak av aksept ikke er bekreftet av megler, kan kjøper oppløse kontrakten.

   4.4 Megler iverksetter hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk dataoverføring og sikrer et sikkert miljø. Agenten vil iverksette passende sikkerhetstiltak dersom kjøper er i stand til å betale elektronisk.

   4.5 Megler kan få informasjon om kjøper er i stand til å oppfylle sine betalingsforpliktelser og om alt som kan være relevant for forsvarlig kontraktsinngåelse. Dersom representanten har gode grunner til ikke å inngå kontrakten, har han rett til å nekte aksept eller bestilling eller knytte spesielle vilkår til utførelsen.

   4.6 Kjøper skal sørge for at all informasjon som Agenten angir er nødvendig eller som Kjøper med rimelighet bør vurdere å være nødvendig for gjennomføring av Avtalen, gjøres tilgjengelig for Agenten i tide. Dersom denne informasjonen ikke gis til agenten i tide, skal agenten ha rett til å suspendere oppfyllelsen av kontrakten og/eller belaste kjøperen for eventuelle tilleggskostnader som påløper som følge av forsinkelsen til agentens standardpriser.

   4.7 Agenten skal ikke holdes ansvarlig for skade av noe slag som følge av agentens tillit til uriktig og/eller ufullstendig informasjon gitt av kjøperen, med mindre agenten var klar over slik unøyaktighet eller ufullstendighet.


   5 Pris

   5.1 Prisene oppgitt i tilbudet er basert på de kostnadsfaktorer som gjaldt på tidspunktet for kontraktsinngåelse, som import- og eksportavgifter, frakt- og lossekostnader, forsikring og eventuelle avgifter og avgifter. Alle gunstige og ugunstige forskjeller ved ankomst, avreise eller levering vil komme eller være på bekostning av kjøper.

   5.2 Prisene på tilbudene er med forbehold om trykk- og trykkfeil. Det påtas ikke ansvar for følger av trykk- og settefeil. Ved trykk- og settefeil er ikke entreprenøren forpliktet til å levere varen til feil pris.

   5.3 Et sammensatt tilbud forplikter ikke agenten til å levere noen del av varene i tilbudet eller tilbudet til en tilsvarende del av oppgitt pris.


   6 Samsvar og garanti

   6.1 Med forbehold om relevant informasjon i de generelle vilkårene, må produktene være i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelser og forskrifter som gjelder på datoen for inngåelse av kontrakten.

   6.2 Representanten påpeker at enkelte produkter har en begrenset salgsdato, som da er angitt på det aktuelle produktet. Kjøper må ta hensyn til denne best-før-datoen, innen hvilken kvaliteten og sikkerheten til produktet kan garanteres i henhold til leverandørens garanti.

   6.3 Eventuelle mangler eller feilleverte produkter må rapporteres skriftlig til agenten innen fire (4) uker etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

   6.4 Agentens garantiperiode er den samme som produsentens garantiperiode. Representanten er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for en individuell applikasjon fra kjøperen, og heller ikke for noen råd angående bruk eller anvendelse av produktene.

   6.5 I tilfelle av et garantikrav, vil agenten, etter eget valg, sørge for en erstatning eller reparasjon. Ved bytte samtykker kjøper til å returnere den erstattede varen til agenten.

   6.6 Garantien gjelder ikke hvis:

   a) kjøper har reparert og/eller bearbeidet de leverte produktene selv eller får dem reparert og/eller bearbeidet av tredjepart
   b) de leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller i strid med agentens instruksjoner og/eller har blitt behandlet på emballasjen;
   c) mangelen skyldes, helt eller delvis, forskrifter som er eller vil bli gitt av myndighetene om arten eller kvaliteten på materialene som brukes.

   .
   .

   7 Levering og utførelse

   7.1 Agenten vil behandle bestillinger for produkter med størst mulig forsiktighet.

   7.2 Leveringssted er adressen som kjøper har oppgitt til agenten ved bestillingen.

   7.3 Megleren vil umiddelbart videresende aksepterte bestillinger og få dem utført.

   7.4 Alle leveringstider er veiledende. Leveranser av produkter fra et annet land enn Tyskland kan ha lengre leveringstider enn det som er oppgitt på nettsiden. Denne tiden avhenger av leveringstiden til leverandøren. Kjøper kan ikke utlede noen rettigheter fra noen av de nevnte periodene.

   7.5 Dersom en ordre ikke kan utføres eller kun delvis kan utføres, vil kjøperen bli informert innen 30 dager etter at bestillingen er lagt inn.

   7.6 Entreprenøren har rett til å levere varene i deler, med mindre dette er fraviket ved avtale eller delleveransen ikke har noen selvstendig verdi. Entreprenøren har rett til å fakturere varene levert på denne måten særskilt. Overskridelse av en frist gir ikke kjøper rett til erstatning.

   7.7 Leveringstidene som er angitt på nettsiden er kun veiledende.

   7.8 Overskridelse av oppgitt leveringstid gir ikke kjøper rett til heving eller erstatning, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

   7.9 I tilfelle oppløsning i samsvar med bestemmelsene i paragraf 3 i denne artikkelen, skal representanten refundere beløpet som er betalt av kjøperen så snart som mulig, men senest 14 dager etter oppløsningen.

   7.10 Hvis levering av et bestilt produkt er umulig, vil representanten gjøre sitt ytterste for å gi et erstatningsprodukt. Senest ved leveringstidspunktet vil det stå klart og forståelig at det leveres en erstatningsvare. Ved erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Returfraktkostnader er agentens ansvar.

   7.11 Risiko for skade på og/eller tap av produkter skal forbli hos agenten inntil leveringstidspunktet til kjøperen eller en forhåndsutnevnt representant varslet til agenten, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Aksept av varer uten merknader på konnossementet/fakturaen vil bli tatt som bevis på at emballasjen var i god stand på leveringstidspunktet.

    

   8 Innbetaling

   8.1 Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som kjøperen skylder i henhold til avtalen betales umiddelbart etter at bestillingen er lagt inn.

   8.2 Kjøperen er forpliktet til umiddelbart å rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller gitt til agenten.

   8.3 Dersom kjøper ikke oppfyller sin(e) betalingsforpliktelse(r) i tide, skal han skylde lovpålagt renter av det fortsatt skyldige beløpet etter at megleren har meddelt ham misligholdet og etter at megleren har gitt kjøper en rimelig frist til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og dersom kjøperen ikke er en forbruker, er renten den lovbestemte næringsinteressen og megleren har rett til å belaste meglerens utenrettslige inkassoomkostninger eller på vegne av megleren. Innkrevingskostnadene beregnes i samsvar med loven og forordningen om erstatning for utenrettslige inkassokostnader (Besluit vergoeding voor buitenrechteelijke incassokosten).

    

   9 Nettsted og produktregler

   9.1 Agenten er ikke ansvarlig for feil og/eller uregelmessigheter i funksjonaliteten til nettstedet. Agenten skal ikke holdes ansvarlig for funksjonsfeil eller utilgjengelighet på nettstedet uansett grunn.

   9.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for korrekt og fullstendig overføring av innholdet i e-post eller annen digital kommunikasjon sendt av/på vegne av Leverandøren, og heller ikke for rettidig mottak.

   9.3 Alle krav fra Kjøper for mangler fra Leverandørens side skal være ugyldige dersom de ikke er meddelt skriftlig til Leverandøren innen ett (1) år etter at Kjøper kjente til eller med rimelighet kunne ha kjennskap til fakta som ligger til grunn for sine krav. .

   9.4 Entreprenøren avviser uttrykkelig ethvert ansvar og krav fra kjøpere og tredjeparter som har lidd (fysisk) skade som følge av uforsiktig, feilaktig eller unødvendig bruk av produktene. Produktene skal kun brukes i henhold til bruksanvisningen.

   9.5 Leverandøren anbefaler at Kjøper alltid leser bruksanvisningen før bruk og handler deretter. Produktene skal oppbevares og brukes i henhold til bruksanvisningen.

   9.6 Eventuelle råd om bruk av Produktene er av generell og uforpliktende karakter. Kjøper må selv og på eget ansvar vurdere om et produkt passer for ham. Dersom det er tvil om bruken av et produkt, bør leverandøren eller kjøpers fastlege kontaktes for å få en vurdering til bruk i et konkret tilfelle.

   9.7 Visse produkter, for eksempel svært små produkter, eksterne pleieprodukter og elektriske apparater, bør oppbevares utilgjengelig for små barn.

   9.8 Agenten råder Kjøper til enhver tid, men uansett ved graviditet, amming, inntak av medisiner og i tvilstilfelle ved overfølsomhet overfor noen av komponentene, å konsultere en ekspert om nødvendig etter å ha lest bruksanvisningen, før du bruker noe produkt som kosmetiske pleieprodukter.

    

   10 Force majeure

   10.1 Eiendomsmegleren er ikke ansvarlig overfor kjøper dersom forpliktelser etter kontrakten ikke kan oppfylles på grunn av force majeure. I alle fall betyr force majeure:

   a) Force majeure fra leverandørens side;
   b) statlige tiltak og restriksjoner;
   c) strømbrudd;
   d) svikt på internett, datanettverket og telekommunikasjonsfasilitetene, for eksempel på grunn av nettkriminalitet og hacking;
   e) naturkatastrofer;
   f) krig og terrorangrep;
   g) generelle transportproblemer og restriksjoner;
   h) streik fra leverandører eller agenter; og
   i) andre situasjoner utenfor agentens kontroll som midlertidig eller permanent hindrer oppfyllelsen av forpliktelsene.

   10.2 Suspensjon av kontraktsforpliktelser i perioden force majeure fortsetter. Dersom denne perioden varer lenger enn to måneder, har hver av partene rett til å heve kontrakten uten noen forpliktelse til å kompensere den andre parten eller agenten.

   10.3 Dersom Leverandøren allerede delvis har oppfylt sine kontraktsforpliktelser eller er i stand til å oppfylle dem på tidspunktet for inntreden av force majeure og den delen som allerede er oppfylt eller skal oppfylles har en selvstendig verdi, har Leverandøren rett til å fakturere særskilt for del som allerede er oppfylt eller skal oppfylles. Kjøper plikter å gjøre opp denne fakturaen som om det var en egen avtale.

    

   11 Data beskyttelse

   11.1 Kjøpers personopplysninger vil bli lagt inn i en database. Disse dataene brukes primært til gjennomføring av avtalen. På forespørsel kan representanten sende kjøperen informasjon om sine produkter, for eksempel nyhetsbrev og tilbud. Kjøper kan motsette seg bruk av personopplysninger til direkte markedsføringsformål og/eller mot (ytterligere) mottak av (visse) markedsføringsopplysninger når som helst ved å sende en kanselleringsforespørsel til Agenten.

   11.2 Kjøper samtykker til bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Kjøper erkjenner at til tross for alle rimelige sikkerhetstiltak iverksatt av agenten, er elektronisk kommunikasjon ikke sikker og kan bli fanget opp, tuklet med, infisert, forsinket eller feilrettet, inkludert av virus og spamfiltre. En agent kan heller ikke tilby absolutt sikkerhet mot inspeksjon av uautoriserte personer.

   11.3 Agenten må iverksette passende tiltak for å sikre konfidensialitet og sikker lagring av (personlige) data.

   11.4 Som en del av oppfyllelsen av kontrakten kan (personlige) data også overføres til land utenfor EU, for eksempel til en leverandør i Kina, ellers kan ikke kontrakten mellom kjøper og leverandør gjennomføres og leverandøren kan ikke levere ordre til kjøper. Entreprenøren vil imidlertid gi kontraktsmessige garantier i denne forbindelse.

   11.5 En kjøper som er forbruker har rett til skriftlig å be agenten om å gi tilgang til personopplysningene som behandles av agenten og/eller (hvis aktuelt) å rette, supplere, fjerne eller verifisere slike data. En forespørsel om innsyn og/eller retting skal rettes til agentens øverste ledelse. På kjøpers første forespørsel vil de registrerte personopplysningene bli gitt, rettet eller fjernet.

   11.6 Personopplysningene til kjøperen som er forbruker vil ikke bli utlevert til tredjeparter, med mindre agenten er pålagt å gjøre det av eller i henhold til gjeldende lover og regler eller det er nødvendig for gjennomføring av avtalen.

    

   12 Forbruker

   12.1 For forbrukere er prisene oppgitt eksklusive mva, avgifter og fraktkostnader.

   12.2 Før avtale inngås med en forbruker, gjøres vilkårsteksten tilgjengelig for forbrukeren (elektronisk) på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på et annet varig medium. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det før avtaleinngåelsen opplyses om hvor og hvordan vilkårene kan sees elektronisk og at vilkårene vil bli sendt elektronisk eller på annen måte gratis på forbrukerens anmodning.

   12.3 Til fordel for forbrukeren skal entreprenøren gjøre følgende informasjon tilgjengelig via nettsiden eller i det minste sørge for at denne informasjonen kan lagres på en tilgjengelig måte på et varig medium

   a) vilkårene for og hvordan forbrukeren kan sende inn en klage
   b) vilkårene for og hvordan forbrukeren kan utøve sin angrerett, eller en klar indikasjon på utelukkelsen av angreretten;
   c) informasjon om garantier og ettersalgstjenester; og skjemaet.
   12.4 For å utøve eventuelle juridiske rettigheter som Forbrukeren har overfor Leverandøren, kan Forbrukeren kontakte en agent, forutsatt at dette er i samsvar med bestemmelsene i Vilkårene.

   12.5 Enhver garanti gitt av eller på vegne av agenten eller leverandøren påvirker ikke forbrukerens lovfestede rettigheter i henhold til avtalen mot agenten.

   12.6 Dersom artikkel 7.5 anvendes, har kjøperen som er forbruker rett til å oppløse avtalen vederlagsfritt i forhold til produkter som ikke er tilgjengelige eller ikke tilgjengelige innen rimelig tid.

   12.7 Formidleren kan avvike fra artikkel 8.3 til fordel for forbrukeren med hensyn til innkrevingskostnadene som skal belastes forbrukeren.


   13 Angrerett

   13.1 Ved kjøp av produkter har kjøper som er forbruker mulighet til å heve avtalen uten å oppgi noen grunn innen en frist på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant tidligere utpekt av forbrukeren, som vil bli kommunisert til representanten.

   13.2 I refleksjonsperioden skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av angreretten, vil forbrukeren returnere produktet til representanten med alt medfølgende tilbehør og, hvis rimelig mulig, i original stand og emballasje, i samsvar med representantens rimelige instruksjoner.

   13.3 Dersom forbrukeren ønsker å benytte sin angrerett, må han varsle representanten innen 14 dager etter mottak av produktet ved hjelp av skjemaet. Når forbrukeren har angitt at han benytter angreretten, må han returnere produktet til representanten eller leverandøren innen 14 dager. Ved å gjøre dette må forbrukeren bevise at de leverte produktene ble returnert i tide.

   13.4 Hvis forbrukeren etter utløpet av periodene nevnt i artikkel 13.2 og 13.3 ikke har indikert at han har til hensikt å utøve sin angrerett eller ikke har sendt produktet tilbake til representanten, er kjøpet et faktum.

   13.5 Følgende produkter er ekskludert fra angreretten:

   a) Produkter som er klart personlige;
   b) Produkter som på grunn av sin natur ikke kan returneres;
   c) produkter utsatt for rask ødeleggelse eller aldring;
   d) Produkter hvis pris er gjenstand for svingninger på finansmarkedet og som er utenfor agentens kontroll;
   e) lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvis forsegling er brutt etter levering;
   f) forseglede produkter som ikke er egnet for retur av hensyn til helsevern eller hygiene og hvis forsegling er brutt etter levering;
   g) Produkter produsert etter forbrukernes spesifikasjoner på forespørsel fra forbrukere.

    

   14 Kostnader ved uttak

   14.1 Dersom en forbruker benytter seg av sin angrerett, må han bære kostnadene ved å returnere varene.

   14.2 Dersom en forbruker har betalt et beløp, vil formidleren refundere dette beløpet til forbrukeren så snart som mulig, men senest 14 dager etter mottak av angreretten. Tilbakebetalingen vil skje med samme betalingsmetode som ble brukt for kjøpet, med mindre forbrukeren uttrykkelig godtar en annen betalingsmåte og mellommannen godtar denne metoden. For å være berettiget til refusjon må produktet allerede være mottatt av agenten eller leverandøren, eller det må fremlegges avgjørende bevis på fullstendig retur.

   14.3 Ved skade på Produktet på grunn av uforsiktig håndtering fra Forbrukeren, er Forbrukeren ansvarlig for eventuell verdiforringelse av Produktet.


   15 Klager og tvister

   15.1 Dersom kjøper har en klage, skal kjøper gi skriftlig beskjed til representanten.

   15.2 En klage suspenderer ikke forpliktelsene til kjøperen eller hans agent, med mindre agenten spesifiserer noe annet skriftlig.

   15.3 En klage på oppfyllelse av avtalen må fremsettes skriftlig og begrunnet innen sju (7) dager etter at kjøper har oppdaget manglene.

   15.4 En klage vil bli besvart av agenten innen 14 dager etter mottak. Dersom en klage forventes å ha lengre behandlingstid, vil klageren bli informert om dette innen 14 dager og informert om innen hvilken frist klagen vil bli behandlet.

   15.5 En representant skal til enhver tid ha minst fire (4) uker på seg til å løse en klage i minnelighet. Etter denne perioden vil klagen anses som en tvist i henhold til artikkel 15.8.

   15.6 Hvis representanten finner en klage velbegrunnet, vil han, etter eget skjønn, erstatte eller reparere de leverte produktene gratis. Hvis en klage ikke kan løses gjennom gjensidig konsultasjon, vil klagen bli ansett som en tvist i henhold til artikkel 15.8.

   15.7 Hvis klageren er en forbruker, kan han også kontakte en forlikskomité via den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

   15.8 Alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med avtalen eller som betingelsene gjelder for, vil bli avgjort eksklusivt og uavhengig av bostedet til kjøperen eller en tredjepart i samsvar med nederlandsk lov, med domstolen i [Rotterdam] som har jurisdiksjon med ekskludering av alle andre domstoler, med mindre bestemmelser i ufravikelig lov fastslår jurisdiksjonen til en annen domstol.

   15.9 Anvendeligheten av Wien-salgskonvensjonen er utelukket.   Vedlegg: Angrerettskjema

   Angrerettskjema (Hvis en forbruker ønsker å trekke seg fra salgskontrakten, fyll ut dette skjemaet og send det til oss på e-post).


   [Etternavn]

   [Adresse]

   [PC + plassering]


   Undertegnede hever herved avtalen om salg av følgende produkter:

   Bestilt den: ______________ (sett inn dato)

   Stillingsnummer: ______________ (skriv inn jobbnummer)

   Produkt mottatt: ______________ (sett inn dato)

   Forbrukernavn: ______________ (skriv inn navn)

   Forbrukerens adresse: ______________ (skriv inn adresse)

   Forbrukerens bosted: ______________ (skriv inn bosted)

   E-post for forbrukere: ______________ (Fyll ut e-post)

   IBAN-kontonummer: ______________ (oppgi IBAN på vegne av forbrukeren)

   Forbrukerens signatur: ______________ (fyll ut signatur)

   Dato for innsending: ______________ (sett inn dato)

    

   Bestilt i dag, sendt i dag

   Flott kundeservice

   Ikke tilfredsstilt? Pengene dine tilbake!